ikona facebook

 ikona linked in 

Telefon  +48 32 237 86 27

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

bio-mar logoKlauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie "RODO", informujemy, co następuję.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-110), ul. Jagodowa 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000161079, NIP 6312370106, REGON 27803776600000, adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę - w zakresie określonym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna –podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, w szczególności w zakresie nie objętym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych obowiązków i świadczenia usług, w tym zapewniających obsługę, asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, czyli realizacji procesów rekrutacyjnych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie Państwa danych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych jest obowiązkowe dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  Podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

Jednocześnie informujemy, że w ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Państwa danych osobowych (np. w CV) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z tym nie należy przekazywać informacji o szerszym charakterze. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. Zgodę możną wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w przyszłych procesach rekrutacji

Jeżeli zgadza się Państwo na uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIOMAR DIAGNOSTYKA sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie.